• Velkommen til Kreds 37
Joomla Templates by Best Hostmonster

KREDS 37-VEJLE

 

Flemming Andersens billede. 

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 37 - Vejle

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 13.00 i klubhuset, Kærbøllinghusevej.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og
referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kredsformandens beret-
ning fremlægges til god-
kendelse.
4. Kredskassererens fore-
læggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvars-
frihed.
5. Indkomne forslag.
6. Valg
a. Valg af næstformand
(modt. ikke genvalg)
b. Valg af kasserer
(modt. ikke genvalg)
c. Valg af sekretær (1 år)
d. Valg af bestyrelsesmed-
lem (1 år)
e. 1. bestyrelsessuppleant
f. 2. bestyrelsessuppleant
g. Valg af revisor
h. Valg af revisorsuppleant
i. Valg af 2 kredsrepræ-
sentanter til repræsen-
tantskabsmødet
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. januar 2018.
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på kredsgeneralforsamling sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis (kvittering for betalt kontingent til hovedklubben). Der vil ikke blive udleveret stemmesedler uden forevisning af medlemsbevis.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth Jensen
Kredsformand

 

Træningsgebyr første halvår betales pr. 1.1. betales senest 1.2.

Træningsgebyr andet halvår pr. 1.7. betales senest 1.8.

400 kr. for medlemmer af kreds 37

450 kr. for ikke medlemmer af kreds 37

Har man mere end en hund betales der + 50 kr.

Der kan indbetales på MobilPay 23810015 

(Husk navn på indbetaling)

Beløbet bedes overført til kontonummer: 1551-60083185 

 

Gæstetræning 30.00 kr. pr. gang. Har man mere end en hund betales der + 10 kr.

 

 

 

 

Har du billeder eller resultater til hjemmesiden, så send en mail til webmasteren.

 

Medlemmer til sommerafslutning